Sukcesja w firmie. Podatki przy likwidacji spółki.

Rzeczpospolita, 2021-01-21

W interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wartość pożyczki, której spółka nie spłaci na dzień wykreślenia z KRS nie stanowi dla niej przychodu podatkowego. Spółka nie prowadzi bowiem działalności gospodarczej, a sama aktywność została ograniczona do procesu likwidacji. Jeśli upłynnienie całego majątku nie zaspokoiło wierzycieli, w tym banków, dług pozostaje i się nie przedawni. Jednak wartość niespłaconych zobowiązań nie stanowi przychodu podatkowego
w rozumieniu ustawy CIT. W momencie wykreślenia z KRS spółka przestaje istnieć, co czyni niemożliwym przypisanie jej przychodu. Podobnie przychód podatkowy nie powstanie w sytuacji łączenie spółek, gdzie wierzyciel przejmuje dłużnika i dochodzi do konfuzji długu tj. połączenia powodującego wygaśnięcie długu.

Innym aspektem jest podatek dochodowy związany z przekazaniem udziałowcom składników majątkowych po zakończeniu działalności spółki. Tu pojawi się przychód podatkowy. Zgodnie z art.
14 a ust. 1 ustawy o CIT wykonanie świadczenia niepieniężnego w celu uregulowania zobowiązania stanowi o uznaniu wysokości tego uregulowanego zobowiązania jako przychodu. Dotychczas była mowa o zobowiązaniach typu: splata kredytów, wypłata dywidendy,  umorzenie czy zbycie udziałów w
spółce, sprzedaż akcji. W procedurze likwidacyjnej po zakończeniu działalności spółki oraz szczególnie po spłacie zobowiązań likwidatorzy wydają wspólnikom składniki majątkowe w naturze, ale ponieważ
w naturze to nie powstaje określone kwotowo zobowiązanie. Następuje tylko czynność przeniesienia własności i wydanie fizyczne. Od 1 stycznia 2021 r w wyniku nowelizacji taka czynność będzie powodowała powstanie przychodu dla likwidowanej spółki. O tym właśnie stanowi art. 14 a. Z punktu widzenia finansowego będzie to generowało niekorzystną sytuację pogrążającą dodatkowo zagrożoną likwidacją spółkę, która zostanie zobligowana do założenia rezerwy gotówkowej na zapłatę podatku od wydanego mienia.

 

Dodaj komentarz

dwa × dwa =