Ryszard Gąsierkiewicz

Zarządzanie ogólne z wykorzystaniem NLP i Coachingu

Najważniejszą korzyścią jest poznanie narzędzi i technik psychologicznych niezbędnych do wypracowania i utrzymania konkurencyjności firmy oraz nabycie umiejętności skutecznego zarządzania zespołem.  Kluczowymi czynnikami sukcesu są  dobrze zdefiniowane i zakomunikowane cele oraz rola i relacje pracowników i  menedżerów. Czy są efektywni ? Czy działają skutecznie? Czy dobrze współpracują ?  Dzięki wzbogaceniu  wiedzy coachingowej  można lepiej gospodarować czasem pracy, sprawniej zarządzać, poprawiać  jakość oraz skutecznie rozwijać firmę.

Zarządzanie zasobami ludzkimi z wykorzystaniem NLP

Najważniejszą korzyścią jest nabycie umiejętności komunikowania, kierowania ludźmi, poznania tajników ludzkiej motywacji, osiągnięcia efektywności w negocjacjach. Zrozumienie rangi procesów rekrutacji i selekcji pracowników dla późniejszej skutecznej realizacji celów i oszczędności kosztów.  Warto zdobyć umiejętności budowania harmonijnych relacji w pracy, poznać sposoby zwalczania konfliktów i tworzenia efektywnych zespołów pracowniczych. Przy budowaniu zespołu trzeba wiedzieć wszystko o technikach motywacyjnych, organizacyjnych, zarządzaniu czasem. A wiąże się to z dopasowaniem oczekiwań kadry menedżerskiej do kompetencji, oczekiwań i potrzeb rekrutowanych kandydatów. Z kolei przyszły pracownik powinien pozyskać zdolności do korzystnej autoprezentacji, logicznego formułowania swoich wypowiedzi, wykazywać się odwagą w trakcie wystąpień publicznych, szybkością i kreatywnością myślenia i mówienia.

Marketing i sprzedaż z wykorzystaniem NLP

Najważniejszą korzyścią jest doskonalenie technik sprzedaży dzięki dobrym negocjacjom, uzyskiwanie lepszej kontroli nad relacją koszt i wynik sprzedaży, umiejętne zarządzanie pionem dystrybucji. Rozwój wiedzy o metodach ustalania planów sprzedaży, prognozowania i monitorowania. Psychologiczne reguły planowania marketingowego, opracowywania skutecznych kampanii reklamowych, ustawicznego kształcenia sprzedawców. Zasady tworzenia wizerunku marki dla konkretnego odbiorcy.

Chodzenie boso po rozżarzonych węglach, czyli pokonywanie słabości

Samodzielne poddanie się “próbie żaru” przez uczestników imprezy, wymaga spełnienia licznych warunków, ale przy ich przestrzeganiu jest całkowicie bezpieczne. Chodzenie boso po rozżarzonych węglach jest znakomitym treningiem motywacyjnym i integrującym, szczególnie pomocnym
w wyrabianiu kompetencji przydatnych w zarządzaniu kryzysowym. Umiejętność pokonywania stresu i pokonywania barier lękowych w ekstremalnych warunkach psychicznych. Niesamowita i groźna na pozór sceneria doświadczenia sprawia, że staje się ono niezapomnianym przeżyciem, mającym duże znaczenie w procesie nabywania umiejętności korzystania z posiadanego, a nie zawsze uświadamianego potencjału psychicznego. W wyniku przejścia po żarze następuje z reguły refleksja – “skoro zrobiłem rzecz, która wydawała się niemożliwa do spełnienia (temperatura żaru w stopniach Celcjusza ma około 800 na początku do 400 pod koniec), to i inne działania, budzące dotychczas mój lęk lub niewiarę w możliwość osiągnięcia także mogą być możliwe”, co zdecydowanie poprawia skuteczność zawodową.

Kurs szybkiego czytania i trening pamięci

Metody przyspieszenia szybkości czytania z jednoczesnym podwyższeniem stopnia zrozumienia. W rezultacie nabywa się umiejętność szybkiej percepcji dużej ilości informacji zawartych w czytanych tekstach. Dodatkowo poprawia się jakości pracy, osiągania wydajności, budzenia kreatywności.