Rafał Szcześniak

OFERTA KONSULTINGOWA

Specjalizacja: zarządzanie strategiczne, zarządzanie marketingowe, zarządzanie zasobami ludzkimi

Realizacja: dedykowane indywidualne projekty

1. Zarządzanie strategiczne

 • audyt bieżącej strategii funkcjonalnej przedsiębiorstwa
 • bilans strategiczny – analiza wewnętrznego potencjału i zdolności rozwojowych
 • analiza rynków i produktów – metody portfelowe
 • formułowanie opcji strategicznych – metody scenariuszowe
 • implementacja w przedsiębiorstwie – plan i harmonogram optymalnej strategii

2. Zarządzanie marketingowe

 • analiza rynku i badania marketingowe
 • planowanie marketingowe
 • komunikacja marketingowa
 • zarządzanie produktem
 • zarządzanie marką
 • zarządzanie marketingiem mix

3. Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • proces rekrutacji kadr
 • proces redukcji kadr
 • rozwój pracowników, zarządzanie karierą
 • motywowanie i wynagradzanie
 • kontrola i ocena pracy oraz pracowników
 • zachowania pracowników w organizacji

4. Projektowanie organizacji. Doskonalenie efektywności organizacji.

 • wizja, misja, cele organizacji – diagnoza i redefiniowanie
 • struktura wewnętrzna i otoczenie – analizy macierzowe
 • planowanie efektywności na trzech poziomach – firma, rynek, pracownik
 • projektowanie dedykowanych procesów i procedur
 • pomiary efektywności – zbalansowana karta wyników

OFERTA SZKOLENIOWA

Specjalizacja: komunikacja w biznesie, obsługa klienta i sprzedaż, negocjacje

Realizacja: warsztaty

1. Komunikacja w biznesie

 • techniki aktywnego słuchania i precyzyjnego przekazywania informacji
 • rozpoznawanie barier komunikacyjnych
 • techniki przekazywania informacji zwrotnych
 • moderowanie spotkań ze współpracownikami lub partnerami biznesowymi
 • wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe w oparciu o najnowsze trendy

2. Obsługa klienta i sprzedaż

 • telemarketing – telefoniczna obsługa klienta
 • telewindykacja – telefoniczna obsługa zadłużenia
 • asertywność w obsłudze klienta
 • typologia klientów, dobór skutecznych metod dotarcia do klienta
 • sztuka wypowiedzi – operowania głosem, trening zmiany rytmu, tonacji i siły głosu
 • techniki manipulacyjne i perswazyjne, obrona przed wpływem i manipulacją rozmówcy
 • umiejętności wzbudzania automotywacji i sterowania własnymi emocjami

3. Efektywne negocjacje

 • style negocjacji i negocjatorów
 • strategie i taktyki negocjacyjne
 • przygotowanie do negocjacji
 • klasyczny ramowy scenariusz negocjacji
 • specyfika zachowań i różnice kulturowe w negocjacjach
 • komunikacja niewerbalna

OFERTA COACHINGU

Specjalizacja: life coaching, business coaching

Realizacja: indywidualne spotkania / sesje

 • Cele osobiste. Definiowanie celów krótko i długoterminowych, zawodowych i życiowych. Wielopłaszczyznowa weryfikacja, redefiniowanie, ukształtowanie celów Określenie możliwości, zasobów i wsparcia dla ich realizacji
 • Akceptacja siebie. Przebudowa wewnętrznego „ja”. Zrozumienie i zaakceptowanie siebie. Przebudowa lub akceptacja wad. Spojrzenie na siebie z perspektywy. Uzyskanie wewnętrznej harmonii
 • Dobry nastrój. Zmiana nastawienia do wykonywania czynności demotywujących. Poprawianie sobie nastroju. Ładowanie „akumulatorów”. Redukcja stresu wynikającego
  z nadmiaru obowiązków
 • Poczucie własnej wartości. Eliminowanie negatywnych wspomnień, zamiana na pozytywne. Eliminowanie obaw przed konkretnymi sytuacjami, np.: wystąpieniami publicznym, nawiązywaniem pierwszego kontaktu. Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • Relacje interpersonalne. Poprawa relacji w związku. Wsparcie dla relacji z dzieckiem, rodzicem, współpracownikiem Zamiana konfliktu w zrozumienie. Nawiązanie relacji
  z nielubianą osobą
 • Komunikowanie się. Umiejętność rozmawiania i budowania relacji poprzez aktywne słuchanie, komunikację werbalną i niewerbalną. Wywieranie wpływu i selektywnej perswazji. Umiejętność obrony przed manipulacją. Sterowanie emocjami w komunikowaniu się
 • Werbalizowanie lub wizualizowanie rzeczywistych problemów. Radzenie sobie
  z rozwiązywaniem trudnych problemów. Wybór najlepszej opcji rozwiązania lub świadome podtrzymanie nierozwiązanego problemu