Generation Bridge

OPIS
1. Koncepcja szkolenia: warsztaty coachingowe eliminujące bariery międzypokoleniowe
2. Cel dla managerów – pozyskanie umiejętności zarządczych w kontekście postaw życiowych pokolenia Y i Z
3. Cel dla specjalistów i pracowników – pozyskanie umiejętności interpersonalnych
w kontekście postaw życiowych pokolenia Z
4. Techniki szkoleniowe dla managerów – warsztaty doskonalące umiejętności zarządzania oraz executive coaching wspomagający rozwój pracowników
5. Techniki szkoleniowe dla specjalistów i pracowników – warsztaty doskonalące umiejętności interpersonalne oraz coaching life wspomagający własny rozwój
6. Techniki dodatkowe – elementy team building ( chodzenie po rozżarzonym węglu )
7. Podział na 2 lub 4 grupy w zależności od ilości uczestników ( 1 grupa = 6 do 8 osób )
8. Przekazanie podobnych zakresów tematycznych w różnych kontekstach. Dla managerów pod kątem zarządczym, dla pracowników pod kątem rozwoju osobistego i zawodowego.

SZKOLENIE DLA MANAGERÓW
Temat szkolenia: TRENING UMIEJĘTNOŚCI MANAGERSKICH

1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia:
a) autoprezentacja trenera
b) prezentacja grupy, zakres obecnych obowiązków, doświadczenia zawodowe
c) oczekiwania grupy wobec szkolenia w kontekście realizowanego projektu
d) cele szkolenia, harmonogram, praktyczne korzyści i nowe umiejętności

2. „Szef to zawód czy stanowisko ?”
a) Dyskusja – rozwinięcie zagadnienia
b) Teoria – podstawowe umiejętności Szefa
c) Praktyka – feedback, trening + omówienie
d) Teoria – pułapki na Szefa

3. „Lider czy Przywódca ?”
a) Teoria – inteligencja emocjonalna, inteligencja władzy
b) Praktyka – test „rodzaje władzy” + omówienie
c) Praktyka – test „dziedzictwo” (z czego Cię zapamiętają)
4. Budowanie świadomości Lidera
a) Praktyka – test „profil osobowości”
b) Praktyka – test „interpersonalny styl zarządzania”
c) Praktyka – test „samoświadomość lidera”
d) Teoria – omówienie powyższych testów + wnioski

5. Zarządzanie zespołem
a) Praktyka – test „analiza zachowań kierowniczych”
b) Teoria – sytuacyjne zarządzanie zespołem
c) Praktyka – ćwiczenia „kompetencje członków zespołu”
d) Praktyka – test „rola kierownika w zespole”
e) Praktyka – ćwiczenie „stawianie celów”
f) Praktyka – ćwiczenie „delegowanie zadań”

6. Kluczowe umiejętności managera:
a) Teoria – expose szefa, komunikowanie trudnych decyzji
b) Teoria – model nagradzania i karania podwładnych
c) Teoria – delegowanie zadań, motywowanie i kontrola
d) Praktyka – techniki rozwijające umiejętności managera
7. Relacje w zespole:
a) Teoria – zatrudnianie, zwalnianie
b) Teoria – radzenie sobie z narzekającym pracownikiem
c) Teoria – model mediacji w sytuacji konfliktowej
d) Praktyka – ćwiczenia „budowania relacji w zespole”

Temat szkolenia: EXECUTIVE COACHING

1. Podstawowe klasyfikacje członków zespołu
a) Teoria – modele Odiorno, Scheina,
b) Teoria – modele Michigan i Harvardzki, McGregora X/Y
c) Teoria – modele oceny okresowej pracowników
d) Praktyka – wypracowanie modelu oceny pracowników

2. Zachowania w zespole
a) Teoria – kontrakt psychologiczny
b) Teoria – pracoholizm
c) Teoria – dostęp do informacji

3. Wiedza nowoczesnego managera
a) Praktyka – z kim pracujesz ?
b) Praktyka – cele życiowe a świadomość blokad
c) Praktyka – ogranicz demotywację

4. Zrozumienie pracownika
a) Praktyka – kanały percepcji
b) Praktyka – programy decyzyjne
c) Praktyka – postrzeganie innych

5. Planowanie
a) Praktyka – stawianie celów i zadań
b) Praktyka – weryfikacja realizacji celów
c) Praktyka – ograniczenia realizacji celów
d) Praktyka – wsparcie dla realizacji celów

6. Wsparcie dla pracownika
a) Praktyka – do czego dążysz ?
b) Praktyka – wzmocnienie dążeń
c) Praktyka – wszystko jest łatwe
d) Praktyka – zmiana jest możliwa

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW
Temat szkolenia: TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH

1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia:
a) autoprezentacja trenera
b) prezentacja grupy, zakres obecnych obowiązków, doświadczenia zawodowe
c) oczekiwania grupy wobec szkolenia w kontekście realizowanego projektu
d) cele szkolenia, harmonogram, praktyczne korzyści i nowe umiejętności

2. Zrozumienie szefa i współpracownika
a) Praktyka – kanały percepcji
b) Praktyka – programy decyzyjne
c) Praktyka – postrzeganie innych

3. Efektywna komunikacja
a) Praktyka – zgodność komunikacji werbalnej i niewerbalnej
b) Praktyka – pytania, parafrazy, kluczowe słowa
c) Praktyka – mówienie i słuchanie ze zrozumieniem

Temat szkolenia: COACHING LIFE
1. Wiedza nowoczesnego pracownika
a) Praktyka – z kim pracujesz ?
b) Praktyka – cele życiowe a świadomość blokad
c) Praktyka – ogranicz demotywację

2. Planowanie
a) Praktyka – stawianie celów i zadań
b) Praktyka – weryfikacja realizacji celów
c) Praktyka – ograniczenia realizacji celów
d) Praktyka – wsparcie dla realizacji celów

3. Wsparcie dla osiągania celów
a) Praktyka – zmiana jest możliwa ( model procesu zmiany )
b) Praktyka – do czego dążysz ?
c) Praktyka – motywacja poprzez zmianę submodalności

PLUS forma team-building dla wszystkich
• Chodzenie po rozżarzonych węglach